Ketika shalat, apakah Rasulullah Saw hanya membaca di dalam hati, atau dilafazkan?

Rasulullah Saw tidak hanya mengucapkan di dalam hati, akan tetapi beliau melafazkannya, ini
berdasarkan hadits:

عَنْ أَبَِ مَعْمَ قَاؿَ قُػلْتُ تطَِبلَّاابِ بْنِ الأَرَ دِّ ت أَ افَ النلَّابُِِّ - صلى الله عليو وسلم - ػ أُ الظُّ وَالْعَصْ قَاؿَ ػعََمْ . قَاؿَ قُػلْتُ بِ دِّ ى
شَىْءٍ نْتُمْ تَػعْلَمُوفَ قِ اءَتَوُ قَاؿَ بِاضْطِ ابِ تضِْيَتِوِ .

Dari Abu Ma’mar, ia berkata: “Saya bertanya kepada Khabbab bin al-Arts, ‘Apakah Rasulullah Saw
membaca pada shalat Zhuhur dan ‘Ashr?”. Khabbab bin al-Arts menjawab: “Ya”. Saya bertanya:
“Bagaimana kamu mengetahui bacaan Rasulullah?”. Khabba bin al-Arts menjawab: “Dari goyang
jenggotnya”. (HR. al-Bukhari).

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.