Ketika akan membaca al-Fatihah dan Surah, apakah dianjurkan membaca Ta’awwudz (A’udzubillah)?

Ulama tidak sepakat dalam masalah ini.

أف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبا بك وعم ا وا « : قاؿ اتظالكية : ك ه التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، تضد ث أ س الساب
. » فتتحوف الصلاة باتضمد لله رب العاتظ
وقاؿ اتضنفية: تعوذ في ال عة الأولذ ف ط.
وقاؿ ال افعية واتضنابلة: سن التعوذ س اً في أوؿ ل ر عة قبل ال اءة، ب ف وؿ: ) أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ( وعن أتزد أ و
وؿ: ) أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم( )دليلو ما رواه أتزد والترم ي عن أبي سعيد اتطدري عن النبِ صلّى الله عليو
وقاؿ ابن » أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم من هَُْله و فْخو و ػفَْثو « : وسلم أ و اف إذا قا إلذ الصلاة استفتح، ثُ وؿ
2/ يل الأوطار: 196 ( » جاء عن النبِ صلّى الله عليو وسلم أ و اف وؿ قبل ال اءة: أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم « : اتظن ر
ومابعدىا(.( ثُ وؿ: ) بسم الله ال تزن ال يم ( س اً عند اتضنفية واتضنابلة، وج اً في اتص ة عند ال افعية ما قدمنا، واستدلوا على
.]16/ سنية التعوذ ب ولو تعالذ: } ف ذا ق أت ال آف، فاستع بالله من ال يطاف ال جيم { ]النحل: 98

Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca Ta’awwudz dan Basmalah sebelum al-Fatihah dan Surah
berdasarkan hadits Anas:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar mengawali shalat mereka
dengan membaca alhamdulillahi rabbil’alamin”.

Mazhab Hanafi: Mengucapkan Ta’awwudz pada rakaat pertama saja.

Mazhab Syafi’i dan Hanbali:

Dianjurkan membaca Ta’awwudz secara sirr pada awal setiap rakaat
sebelum membaca al-Fatihah, dengan mengucapkan: [ أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ] (Aku berlindung kepada
Allah dari setan yang terkutuk). Dari Imam Ahmad, ia berkata: [ أعوذ بالله السميع العليم من ال يطاف ال جيم ] (Aku
berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk).
Dalilnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan at-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri, dari Rasulullah Saw,
ketika Rasulullah Saw akan melaksanakan shalat, beliau mengawali dengan mengucapkan: [ ] (Aku
berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari
bisikannya, kesombongan dan sihirnya). Ibnu al-Mundzir berkata: “Diriwayatkan dari Rasulullah Saw
bahwa beliau mengawali bacaan dengan: [ أعوذ بالله من ال يطاف ال جيم ] (Aku berlindung kepada Allah dari
setan yang terkutuk)11. Kemudian beliau mengucapkan: [ بسم الله ال تزن ال يم ] dengan nama Allah Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dibaca sirr menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dibaca Jahr menurut Mazhab Syafi’I, mereka berdalil tentang disunnahkannya Ta’awwudz berdasarkan
firman Allah: “Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah
dari syaitan yang terkutuk”. (Qs. an-Nahl [16]: 98)12.

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.