Berapa hari boleh Qashar/Jama’?

Mazhab Hanafi:

ف اؿ اتضنفية: صير اتظساف م يماً ، ويَتنع عليو ال ص إذا وى الإقامة في بلد تسسة ع وماً، فصاعداً، ف ف وى تلك اتظدة، للمو
الإتدا، وإف وى أقل من ذلك قص .

Tetap boleh shalat Qashar hingga menjadi mukim, tidak boleh qashar shalat jika berniat mukim di suatu
negeri selama 15 hari lebih. Jika berniat mukim selama itu, maka mesti shalat normal. Jika berniat
kurang daripada itu, maka shalat qashar.

Mazhab Malik dan Mazhab Syafi’i:

قاؿ اتظالكية وال افعية: إذا وى اتظساف إقامة أربعة أ ا بِوضع، أتم صلاتو؛ لأف الله تعالذ أباح ال ص ب ط الض ب في الأرض،
واتظ يم والعاز على الإقامة اير ضارب في الأرض،

Jika orang yang musafir itu berniat menetap empat hari, maka ia shalat secara normal, karena Allah
membolehkan shalat Qashar dengan syarat perjalanan. Orang yang mukim dan berniat mukim tidak
dianggap melakukan perjalanan

وقدر اتظالكية اتظدة اتظ ورة بع ن صلاة في مدة الإقامة، ف ذا صت عن ذلك قص .
ولد سب اتظالكية وال افعية ومي الدخوؿ واتط وج على الصحيح عند ال افعية؛ لأف في الأوؿ ط الأمتعة، وفي الثاني ال يل، وهُا
من أش اؿ السف .

Mazhab Maliki mengukur kadar mukim tersebut dengan 20 shalat. Jika kurang dari itu, boleh shalat
Qashar.
Mazhab Maliki dan Syafi’I tidak menghitung hari masuk dan hari keluar, menurut pendapat shahih
dalam Mazhab Syafi’I, karena yang pertama adalah hari meletakkan barang-barang dan yang kedua
adalah hari keberangkatan, kedua hari tersebut hari kesibukan dalam perjalanan.

Mazhab Hanbali:

وقاؿ اتضنابلة: إذا وى أ ث من أربعة أ ا أو أ ث من ع ن صلاة، أتم،

Jika orang yang musafir itu berniat mukim lebih dari empat hari atau lebih dari 20 shalat, maka ia shalat
secara normal.

Perjalanan Tidak Pasti:

ف ف اف نتظ قضاء اجة توقع ا ل وقت أو جوتؾا ا أو ج اد عدو أو على أىبة السف وماً فيوماً، جاز لو ال ص عند
اتظالكية واتضنابلة، م ما طالت اتظدة، ما لد نو الإقامة، ما ق ر اتضنفية. وقاؿ ال افعية: لو ال ص تذا ية ع وماً اير ومي الدخوؿ
واتط وج؛ لأ و صلّى الله عليو وسلم أقام ا بِكة عا الفتح تض ب ىوازف، ص الصلاة

Jika menunggu urusan yang tidak pasti kapan selesai, ditunggu di setiap waktu, atau berharap selesai,
atau jihad memerangi musuh, atau melakukan perjalanan hari demi hari tanpa diketahui berakhirnya,
boleh shalat Qashar menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, meskipun berlangsung lama, selama tidak
berniat mukim, sebagaimana ditetapkan mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Syafi’i: orang tersebut boleh
shalat Qashar selama 18 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, karena Rasulullah Saw berada
di Mekah pada peristiwa Fathu Makkah karena peperangan Hawazin beliau tetap shalat Qashar82.

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.