Bagaimanakah salam mengakhiri shalat?

أقل ما يَلئ في واجب السلا م ت عند اتضنفية: السلا، دوف قولو
ا لله ( م ت . و نوي الإما بالتسليمت السلا على من يَينو و ساره من اتظلائكة ومسلمي الإ س واتصن. و سن عد الإطالة في لفظو
والإس اع فيو تضد ث أبي ى ة عند أتزد وأبي داود: ) ؼ التسليم سنة ( قاؿ ابن اتظبارؾ: معناه ألا يَد مد اً.
وأقل ما يَلئ عند ال افعية واتضنابلة: ) السلا عليكم ( م ة عند ال افعية، وم ت عند اتضنابلة وأ ملو: ) السلا عليكم ورتزة ا لله
( م ت يَيناً وشِالاً، ملتفتاً في الأولذ تَّ ى خده الأيَن، وفي الثا ية: الأ س ، او اً السلا على من عن يَينو و ساره من ملائكة
وإ س وجن. و نوي الإما أ ضاً ز ادة على ما سب السلا على اتظ تد ن. وىم نووف ال د عليو وعلى من سلم علي م من اتظ موم ،
فينو و اتظ تدوف عن يَ الإما عند ال افعية بالتسليمة الثا ية، ومن عن ساره بالتسليمة الأولذ. وأما من خلفو وأمامو فينوي ال د ب ي
التسليمت شاء.
أم ا رسوؿ ا لله صلّى الله عليو وسلم أف د على الإما، وأف تحاب، وأف سلم بعضنا « : ودليل ذلك د ث تش ة بن جندب قاؿ
رواه أتزد وأبو داود( . ( » على بعض
وقاؿ اتضنفية: نوي اتظ مو ال د على الإما في التسليمة الأولذ إف اف في ج ة اليم ، وفي التسليمة الثا ية إف اف في ج ة اليسار،
وإف اذاه واه في التسليمت . وتسن ية اتظنف د اتظلائكة ف ط.
ولا ندب ز ادة ) وب اتو ( على اتظعتمد عند ال افعية واتضنابلة، ودليل م تف مع دليل اتضنفية: وىو د ث ابن مسعود وايره
أف النبِ صلّى الله عليو وسلم اف سلم عن يَينو وعن ساره: السلا عليكم ورتزة ا لله ، السلا عليكم ورتزة الله، تَّ « : اتظت د
. » ى بياض خده
ف ف كس السلا ف اؿ: ) عليكم السلا ( لد يَله عند ال افعية واتضنابلة. والأصح عندىم ألا يَل و: ) سلا عليكم (.

Mazhab Hanafi: Minimal ucapan salam yang sah adalah dua kali ucapan [ السلا ] (ke kiri dan ke kanan).
Tanpa ucapan [ عليكم ]. Yang sempurna, itulah menurut Sunnah adalah ucapan: [ [ السلا عليكم ورتزة ا لله
dua kali ke kiri dan ke kanan). Dalam kedua salam itu imam berniat mengucapkan salam untuk yang
berada di sebelah kanan dan kirinya dari kalangan malaikat, kaum muslimin, manusia dan jin. Dianjurkan
agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat dalam pengucapannya, berdasarkan hadits Abu
Hurairah dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud: “Menghapus salam itu adalah Sunnah”. Ibnu al-
Mubarak berkata: “Maknanya adalah tidak terlalu panjang (menggunakan madd)”.

Mazhab Syafi’I dan Hanbali: Minimal salam yang sah adalah [ السلا عليكم ], satu kali menurut Mazhab
Syafi’i. Dua kali menurut Mazhab Hanbali. Salam yang sempurna adalah: * السلا عليكم ورتزة ا لله ], dua kali;
ke kanan dan ke kiri. Pada salam pertama dengan cara menoleh hingga terlihat pipi sebelah kanan. Pada
salam yang kedua hingga terlihat pipi sebelah kiri. Dengan berniat mengucapkan salam kepada yang
berada di sebelah kanan dan kiri dari kalangan malaikat, manusia dan jin. Imam juga berniat menambah
ucapan salam kepada para ma’mum. Para ma’mum juga berniat membalas ucapan salam imam dan para
ma’mum lain yang mengucapkan salam. Mazhab Syafi’i: Ma’mum sebelah kanan imam berniat pada
salam kedua dan ma’mum di sebelah kiri imam berniat pada salam pertama. Adapun ma’mum yang
berada di belakang dan selanjutnya berniat sesuai keinginan mereka. Dalilnya adalah hadits Samurah bin
Jundub, ia berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami membalas ucapan salam imam, agar kami
berkasih sayang, agar sebagian kami mengucapkan salam kepada yang lain”. (HR. Ahmad dan Abu
Daud).
Mazhab Hanafi: Ma’mum berniat membalas salam imam pada salam pertama jika ia berada di sebelah
kanan imam, pada salam kedua jika ia berada di sebelah kiri imam, jika ma’mum berada sejajar dengan
imam maka ia berniat pada kedua salam tersebut. Orang yang shalat sendirian sunnat berniat untuk
malaikat saja.
Tidak dianjurkan menambah kalimat [ وب اتو +, demikian menurut pendapat yang mu’tamad menurut
Mazhab Syafi’I dan Hanbali. Dalil mereka sama dengan dalil Mazhab Hanafi, yaitu hadits Ibnu Mas’ud
dan lainnya diatas: “Sesungguhnya Rasulullah Saw mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan
lafaz: [ السلا عليكم ورتزة الله +, hingga terlihat putih pipinya”.
Jika seseorang membalik salam [ عليكم السلا +, maka tidak sah menurut Mazhab Syafi’I dan Hanbali.
Menurut pendapat al-Ashahh tidak sah ucapan [ 58 [ سلا عليكم .

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.