Apakah shalat mesti dilaksanakan secara berjamaah?

Ya, berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Allah berfirman:

وإذانت فيم فقمت تمال لصلة

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat
bersama-sama mereka”. (Qs. An-Nisa’ *4+: 102).

Allah tetap memerintahkan shalat berjamaah ketika saat berperang jihad fi sabilillah, jika ketika
berperang tidak menggugurkan shalat berjamaah maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai
shalat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting.

Rasulullah Saw mendidik para shahabat untuk shalat berjamaah secara bertahap, diawali
dengan memberikan motifasi:


عن عبد اللوبن عم ألف رسو اللوصلى العليو وسلم قا صلةا تماعة تفضل صلة الفدب سبع وعن درجة

Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama
daripada shalat sendiri 27 tingkatan”. (HR. Al-Bukhari).
Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

عن أدببنعب قا صلى بنا رسو اللوصلى العليو وسلم وماال صبح فا أ شاىد فلف . قالوا ل.قا أ شاىد فلف
. قالوا ل.قا إلف ىات اللصلت أثلال لصلوات على المناف ولو تعلموف ما فيما لتيتموها ولو بوا على الب وإلف
اللص لف اللوعلى مثلص دف الملئكة ولو علمتم ماف ضيلتو لبتدرتوه وإلف صلة اللجل مع اللجل أزىمن صلتو وده وصلتو
مع اللجل أزىمن صلتومع اللجل وماث فوأب إل اللوتعال

 Dari Ubai bin Ka’ab, ia berkata: “Suatu hari Rasulullah Saw melaksanakan shalat Shubuh bersama kami.
Rasulullah Saw bertanya: “Apakah si fulan ikut shalat berjamaah?”. Mereka menjawab: “Tidak”.
Rasulullah Saw bertanya: “Apakah si fulan ikut shalat berjamaah?”. Mereka menjawab: “Tidak”.
Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya dua shalat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai
kamu mengetahui apa yang ada dalam dua shalat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu
merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama seperti shafnya para malaikat. Andai kamu
mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya shalat satu orang
bersama satu orang lebih baik daripada shalat sendirian. Shalat satu orang bersama dua orang lebih baik
daripada shalat satu orang bersama satu orang. Lebih banyak maka lebih dicintai Allah”. (HR. Abu Daud).
Selanjutkan Rasulullah Saw memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan shalat
berjamaah:


عن أب ىة ألف رسو اللوصلى العليو وسلم فداسا بعضال لصلوات فا لد همت أف آمرجل صلدى بالنلاس ثل
أخالف إلرجات خلفوف عنا فآمم في حدقوا عليم بلـا تطب بيوتم ولو علمأ دىم ألو يد عظما تينال دىا . عن
صلة الع اء.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw kehilangan beberapa orang pada sebagian shalat,
maka Rasulullah Saw bersabda: “Aku ingin memerintahkan seseorang memimpin shalat berjamaah,
kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah, aku perintahkan agar
rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui
bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk (daging), pastilah ia akan menghadirinya”. Yang dimaksud
Rasulullah Saw adalah shalat Isya’. (HR. Muslim).
Dalam hadits lain disebutkan:


عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَ دٍ قَاؿَ قَاؿَ رَسُوؿُ الللَّاوِ -صلى الله عليو وسلم
لَيَػنْتَ لََّا رِجَاؿٌ عَنْ تَػ ؾِ اتصَْمَاعَةِ أَوْ لأُ دِّ قَ لَّا ن بػيُُوتَػ

Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Hendaklah mereka berhenti meninggalkan
shalat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka”. (HR. Ibnu Majah).

 

 

 


 

 

 

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.