Apakah hukum melafazkan niat?

Syekh Abu Bakar al-Jaza’iri menyebutkan dalam al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah:

أف اتظعتبر في النية إ ا ىو ال لب النط باللساف ليس بنية وإ ا ىو مساعد على تنبيو ال لب فخط اللساف لا ض ما دامت ية ال لب
صحيحة وى ا اتضكم متف عليو عند ال افعية واتضنابلة أما اتظالكية واتضنفية فا ظ م ىب ما تحت اتطط
) اتظالكية واتضنفية قالوا : إف التلفظ بالنية ليس شروعا في الصلاة الا إذا اف اتظصلي موسوسا على أف اتظالكية قالوا : إف التلفظ بالنية
خلاؼ الأولذ ل ير اتظوسوس و ندب للموسوس اتضنفية قالوا : إف التلفظ بالنية بدعة و ستحسن لدفع الوسوسة (

Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati, ucapan lidah bukanlah niat, akan tetapi
membantu untuk mengingatkan hati, kekeliruan pada lidah tidak memudharatkan selama niat hati itu
benar, hukum ini disepakati kalangan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali. Sedangkan menurut Mazhab
Maliki dan Hanbali -lihat menurut kedua Mazhab ini pada footnote-:
Mazhab Maliki dan Hanafi: Melafazkan niat tidak disyariatkan dalam shalat, kecuali jika orang yang
shalat itu was-was.
Mazhab Maliki: Melafazkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak waswas,
dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was.
Mazhab Hanafi: Melafazkan niat itu bid’ah, dianggap baik untuk menolak was-was6.

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.